Back to Toronto Main


POLISH PARISHES AND CHURCHES / 

PARAFIE I KOSCIOLY

 

ROMAN CATHOLIC PARISHES / KOSCIOLY RZYMSKO-KATOLICKIE

Grace United Church 156 Main St. North, Brampton

Kosciol Sw. Augustyna 80 Shoreham Dr., Downsview, tel: (416) 661-8221
Kosciol Sw. Marka 277 Park Lawn, Etobicoke, tel: (416) 259-6790
Parafia Matki Boskiej 1996 Davenport Rd., Toronto, tel: (416) 656-3130
Parafia Matki Bozej Krolowej Polski 621 Middlefield Rd., Scarborough, tel: (416) 332-0724

Parafia Matki Boskiej Zwycieskiej 117 Guestville Ave., Toronto, tel: (416) 769-1171
Parafia Sw. Kazimierza 156 Roncesvalles Ave., Toronto, tel: (416) 532-2822
Parafia Sw. Maksymiliana Kolbe 4260 Cawthra Rd., Mississauga, tel: (905) 848-2420
Parafia Sw. Stanislawa Kostki 12 Denison Ave., Toronto, tel: (416) 504-4643
Parafia Sw. Teresy 123 11th Street, Etobicoke, tel: (416) 259-2933

OTHER PARISHES / INNE KOSCIOLY

Parafia Sw. Judy Tadeusza Apostola 1747 Victoria Park Ave., Scarborough, tel: (416) 532-8249
Parafia Sw. Szczepana Meczennika 404 Morrison Rd., Oakville, tel: (905) 632-1027
Polski Kosciol Baptystow 2611 Dundas St. W., Toronto, tel: (416) 239-3305
Polski Kosciol Ewangelicko-Augsburski 49 Indian Gr., Toronto, tel: (416) 881-0557
Polski Kosciol Pelnej Ewangelii 384 Sunnyside Ave., Toronto, tel: (416) 252-7992
Polski Narodowy Kosciol Katolicki 186 Cowan Ave., Toronto, tel: (416) 532-8249


Back to Toronto Main  /  Page top